Varsel om økning av felleskostnader fra 01.01.2023

Styret har i styremøte 22.11.2022 gått igjennom regnskapet pr 31.08.2022 og satt opp budsjettet for 2023.

Regnskap 2022:
Regnskapet pr. 31.08.2022 viser et overskudd på kr 716.354,-
Resultatet er kr 146.519 bedre enn budsjettert.
Disponible midler pr 31.10 var kr 4.137.683.

Budsjett 2023:
Vi har 2 større vedlikeholdsprosjekter i planene for neste år:
1) Drenering rundt bygningene for å unngå vanninntrenging i underetasje.
2) Utbedring av overvannsnettet, inklusive sandfangene.

Drenering og overvannsnett henger sammen og er til sammen beregnet til kr 3.000.000,-

Fellesutgifter dekker alle kostnader utenom låneterminer og TV/internett, økes med 3%.
Vi forventer at renter på lån øker til 4,5 % i løpet av 2023.

Budsjettet for 2023 vil gi et underskudd på kr 1.791.374,- og dekkes av nåværende disponible midler.
Disponible midler pr 31.12.2022 er estimert til ca kr 4.000.000, og ca 1.000.000 pr 31.12.2023.

Oppsummering inntekter:
Fellesutgifter: kr 2.733.365 (+ 3%)
Låneterminer: kr 1.494.278 (+ 17.42%)
TV/internett: kr 549.672 (+ 3.34%)
Sum felleskostnader: kr 4.777.315 (+7.16%)
I tillegg kommer inntekter fra parkeringsleie kr 38.400 og lading elbil kr 8.400,-

 

Styret har vedtatt ett budsjett for 2023 som i snitt vil gi 7,16 % økning i felleskostnader: 

5 stk kjellerleiligheter 50 kvm
Fellesutgifter 2218
Altibox 619
Lånetermin 1213
Ny felleskostnad 50 kvm 4050
Endring 264
8 stk kjellerleiligheter 59 kvm
Fellesutgifter 2282
Altibox 619
Lånetermin 1247
Ny felleskostnad 59 kvm 4148
Endring 271
10 stk 3-roms leiligheter
Fellesutgifter 3097
Altibox 619
Lånetermin 1693
Ny felleskostnad 3-roms 5409
Endring 361
50 stk 4-roms leiligheter
Fellesutgifter 3278
Altibox 619
Lånetermin 1792
Ny felleskostnad 4-roms 5689
Endring 381
Leilighet nr 68 i 17b
Fellesutgifter 3580
Altibox 619
Lånetermin 1957
Ny felleskostnad leilighet 68 6155
Endring 415

 

Harstad, 22.11.2022/27.11.2022

Styret i Storholtan borettslag

Varsel om økning av felleskostnader fra 01.01.2022

Styret har i styremøte 17.11.2021 gått igjennom regnskapet pr 31.10.2021 og satt opp budsjettet for 2022.

Regnskap 2021:
Regnskapet pr. 31.10.2021 viser et underskudd på kr 515.600,-
Resultatet er kr 719.840 bedre enn budsjettert. Hovedårsak til bedringen er vår andel av salg barnehagen kr 470.000.

Disponible midler pr 31.10 var kr 4.185.714.

Budsjett 2022:
Vi har ingen større vedlikeholdsprosjekter i planene for neste år. Ny lekeplass til kr 300.000 er tatt høyde for tidligere. Den såkalte grunnleien som er alle kostnader utenom låneterminer og TV/internett foreslås derfor uforandret kr 2.653.752,-.
Vi forventer at renter på lån øker 0,5 % i løpet av 2022.
Borettslaget har inngått avtale om å skifte ut vårt 15 år gamle coax kabeltv/internett til moderne fiber. Dette vil øke kostnadene for dette med ca 3%. I tillegg kommer varslede økninger for innhold.

Budsjettet for 2022 vil gi et overskudd på kr 1.067.240,-

Disponible midler pr 31.12.2021 er estimert til kr 4.000.000, og 4.100.000 pr 31.12.2022.

Oppsummering inntekter:
Grunnleie: kr 2.653.752 (+ 0%)
Låneterminer: kr 1.272.636 (+ 4,36%)
TV/internett: kr 531.912 (+ 6.96%)
Sum felleskostnader: kr 4.458.300 (+2.01%)
I tillegg kommer inntekter fra parkeringsleie kr 24.000

Styret har vedtatt ett budsjett for 2022 som i snitt vil gi 2 % økning i felleskostnader:
Kjellerleiligheter 50 kvm:  kr  3187 + kr 599 for TV/internett = kr 3786  (-  kr 3)
Kjellerleiligheter 59 kvm:  kr  3278 + kr 599 for TV/internett = kr 3877  (+ kr 88)
3-roms leiligheter:  kr  4448 + kr 599 for TV/internett = kr 5047 (+ kr 105)
Leilighet nr 68 i 17b:  kr 5142 + kr 599 for TV/internett = kr 5741 (+ kr 117)
4-roms leiligheter:  kr  4708 + kr 599 for TV/internett = kr 5307 (+ kr 109)

De fem minste leilighetene i underetasjene får litt nedgang pga endring av fordelingsnøkkel.

 

Harstad, 17.11.2021/23.11.2021

Styret i Storholtan borettslag

Varsel om økning av felleskostnader fra 01.01.2021

Styret har i styremøte 04.11.2020 gått igjennom regnskapet pr 31.08.2020 og satt opp budsjettet for 2021.

Regnskap 2020:
Regnskapet pr. 31.08.2020 er viser et overskudd på kr 783.495,-
Resultatet er kr 130.621 bedre enn budsjettert.
Disponible midler pr 31.08 var kr 6 117 871.

Budsjett 2021:
I tillegg til vanlige budsjettposter har vi lagt inn følgende poster:
Ny asfalt inklusive utskifting av masser under asfalten, samt en mur/gjerde på gjesteparkeringen.  Samtidig med dette vil det legges ned kabling for elbilladere. Dette estimeres til ca kr 3.000.000,-

I samarbeid med Stangnes borettslag planlegger vi gjenoppbygging av lekeplassen på nersiden av blokkene. Det planlegges også ett såkalt nærmiljøanlegg i tilknytning til dette. Dette estimeres til kr 250.000,-
Begge disse postene vil bli belastet de disponible midler. Det vil si at prosjektene ikke vil ha innvirkning på felleskostnader i 2021.

Budsjettet for 2021 vil gi et årsunderskudd på kr -1 235 440.
Disponible midler pr 31.12.2020 er estimert til kr 6.000.000, og 3.000.000 pr 31.12.2021.

Det ble også vedtatt å følge Bonord’s anbefaling om å legge kabel-TV abo på egen post med lik sum for alle leiligheter. (Ref: brl. § 5-19 første ledd). Dette tolkes av oss som ett lovkrav.
Resten av felleskostnadene fordeles etter fordelingsnøkkel.

Styret har vedtatt ett budsjett for 2021 som i snitt vil gi 1,8 % økning i felleskostnader.

Sum felleskostnader inklusive TV/internett ble satt til kr 4.370.954,- (+ 1,8%)
TV/internett beregnes til kr 560 x 74 x 12 = kr 497.280,-
Sum felleskostnader, inklusive avdrag/renter som fordeles med nøkkel: kr 3.873.674,-

Ny husleie fra og med 01.01.2021 er fastsatt til: 
Kjellerleiligheter:   kr 3229 + kr 560 for kabel-TV/internett = 3789,-  (+ kr 206,-)
3-roms leiligheter:  kr 4382 + kr 560 for kabel-TV/internett = kr 4942,- (+ kr 8,-)
4-roms leiligheter:  kr 4638 + kr 560 for kabel-TV/internett = kr 5198,- (+ kr 50,-)
Barnehagen i 17b:  kr 5065 + kr 560 for kabel-TV/internett = kr 5625,- (+ kr 346,-)

 

Harstad, 04.11.2020/11.11.2020

Styret i Storholtan borettslag

Varsel om økning av felleskostnader fra 01.01.2020

Styret har i styremøte 20.11.2019 satt opp budsjettet for 2020.

Regnskapet pr. 31.08.2019 viser et overskudd på kr 886.333.
Resultatet er kr 952 382 bedre enn budsjettert, hovedsakelig pga. vi har balanseført dør- og porttelefonprosjektet.
Kostnader for øvrig er ihht budsjett.
Disponible midler pr 31.08 var kr 7 455 713.

Budsjettet for 2020 vil gi et årsresultat på kr 1 082 282.

Vi har i tillegg lagt inn kr 500 000 for usikkerhet med kostnader for 9 sluker som ikke kunne rørfornyes når vi gjennomførte rørfornyingsprosjektet. Også har vi satt av kr 1 000 000 til et planlagt prosjekt med utvidelse gjesteparkering, støttemur og forberedelser til ladestasjon for elbiler.  Begge disse postene vil bli belastet de disponible midler og budsjettet for 2020 vil derfor gi en nedgang i disponible midler på kr 1.294.623. Det vil si at de ikke vil ha innvirkning på felleskostnader i 2020.

Disponible midler pr 31.12.2019 er estimert til kr 5.000.000, og 3.700.000 pr 31.12.2020.

Styret har vedtatt ett budsjett for 2020 som vil gi 3 % økning i felleskostnader.

Husleieøkning er nødvendig hovedsakelig pga. generell kostnadsøkning og forventet renteøkning.

Felleskostnader fra og med 01.01.2020 er fastsatt til:
Kjellerleiligheter:    kr 3575,-  (opp fra kr 3472,-)
3-roms leiligheter:  kr 4854,- (opp fra kr 4712,-)
4-roms leiligheter:  kr 5137,- (opp fra kr 4987,-)
Barnehagen i 17b:  kr 6037,- (opp fra kr 5858,-)

 

Harstad, 20.11.2019

Styret i Storholtan Borettslag

Varsel om økning av felleskostnader fra 01.01.2019

Styret har i styremøte 20.11.2018 satt opp budsjettet for 2019.

Regnskapet pr. 31.08.2018 viser et overskudd på kr 1.033.255.
Resultatet er kr 1.397.172 bedre enn budsjettert, hovedsakelig pga. vi har utsatt dør- og porttelefonprosjektet til 2019.
Kostnader for øvrig er noe lavere enn budsjett.

Disponible midler pr 31.08 var kr 3.172.806.
Budsjettet for 2019 viser en økning av disponible midler på kr 186.000,- etter økning av felleskostnader.

Styret har vedtatt ett budsjett for 2019 som vil gi 7 % økning i felleskostnader.

Husleieøkning er nødvendig pga. generell kostnadsøkning (3,4%), samt pågående rørfornying av avløpssystemet. Dette er kostnadsberegnet til kr 11 millioner.

Felleskostnader fra og med 01.01.2019 er fastsatt til: 
Kjellerleiligheter:    kr 3472,-  (opp fra kr 3245,-)
3-roms leiligheter:  kr 4711,- (opp fra kr 4403,-)
4-roms leiligheter:  kr 4987,- (opp fra kr 4661,-)
Barnehagen i 17b:  kr 5858,- (opp fra kr 5475,-)

 

Harstad, 20.11.2018

Styret i Storholtan Borettslag

Varsel om økning av felleskostnader fra 01.01.2018

Styret har i styremøte 15.11.2017 satt opp budsjettet for 2018.

Regnskapet pr. 31.08.2017 viser et overskudd på kr 16.476.
Resultatet er kr 106.722 bedre enn budsjettert, hovedsakelig pga vi har utsatt ytterdør- og porttelefonprosjektet til januar 2018.

Disponible midler pr 31.08 var kr 2.233.720.
Budsjettet for 2018 viser en nedgang i disponible midler på kr -470.000,- etter økning av felleskostnader.

Styret har vedtatt ett budsjett for 2018 som vil gi 10 % økning i felleskostnader.

Husleieøkning er nødvendig pga. generell kostnadsøkning (3%), samt planlagt igangsetting av rørfornying av avløpssystemet. Dette er kostnadsberegnet til kr 8 – 10 millioner.

Rørfornyingsprosjektet er tidligere varslet i siste årsberetning.

Felleskostnader fra og med 01.01.2018 er fastsatt til:

Kjellerleiligheter: kr 3245,- (opp fra kr 2950,-)
3-roms leiligheter: kr 4403,- (opp fra kr 4003,-)
4-roms leiligheter: kr 4661,- (opp fra kr 4237,-)
Barnehagen i 17 b: kr 5475,- (opp fra kr 4977,-)

 

Harstad, 15.11.2017

Styret i Storholtan Borettslag

 

Varsel om økning av felleskostnader fra 01.01.2017

Styret har i styremøte 15.11.2016 satt opp budsjettet for 2017.

Regnskapet pr. 31.08.2016 viser et overskudd på kr 893.803.
Resultatet er kr 1.024.537 bedre enn budsjettert, hovedsakelig pga vi har utsatt flere større vedlikeholdsprosjekter. Bla avløpsprosjekt i bodene, kartlegging av rørsystem, ytterdører og verandadører.

Avløpsprosjektet i bodene og kartlegging av rørsystem ble ferdigstilt i oktober.
Nye ytterdører og verandadører er utsatt til januar/februar pga. pågående utredning om mulig støtte fra Enova og Husbanken.

Disponible midler pr 31.08 var kr 2.289.122.

Styret har vedtatt ett budsjett for 2017 som vil gi 5 % økning i felleskostnader.

Husleieøkning er nødvendig hovedsakelig pga. generell kostnadsøkning (3%), samt at planlagt vedlikehold blir noe dyrere enn tidligere beregnet.
I tillegg har borettslaget hatt flere vannskader, samt skader på grunn av tette avløp. Dette har medført at forsikringspremien økes med ca. 30%.

Felleskostnader fra og med 01.01.2017 er fastsatt til:
Kjellerleiligheter:  kr 2950,- (opp fra kr 2810,-)
3-roms leiligheter:  kr 4003,- (opp fra kr 3813,-)
4-roms leiligheter:  kr 4237,- (opp fra kr 4035,-)
Barnehagen i 17 b:  kr 4977,- (opp fra kr 4741,-)

 

Harstad, 15.11.2016

Styret i Storholtan Borettslag

Varsel om økning av felleskostnader fra 01.01.2016

Styret har i styremøte 17.11.2015 satt opp budsjettet for 2016.

Regnskapet pr. 31.08.2015 viser et overskudd på kr 470.934.
Resultatet er kr 529.579 bedre enn budsjettert, hovedsakelig pga vi har utsatt ett større avløpsprosjekt i bodene, samt kartlegging av rørsystem.

Disponible midler pr 31.08 var kr 2.032.363.

Styret vedtatt ett budsjett for 2016 som vil gi 5 % økning i felleskostnader.

Husleieøkning er nødvendig pga. generell kostnadsøkning, samt planlagt vedlikehold i 2016:
Kartlegging rørsystemet: kr 121.250,-
Ombygging rørsystem boder 11 a, 13 b, 15 a, 17 b.  estimat: kr 125000 X 4 = 500.000,-
Nye ytterdører, 3 doble og 11 vanlige: kr 400.000,-
Nytt porttelefon-system: kr. 150.000,-

Felleskostnader fra og med 01.01.2016 er fastsatt til:
Kjellerleiligheter:  kr 2810,- (opp fra kr 2676,-)
3-roms leiligheter:  kr 3813,- (opp fra kr 3633,-)
4-roms leiligheter:  kr 4035,- (opp fra kr 3843,-)
Barnehagen i 17 b:  kr 4741,- (opp fra kr 4515,-)

 

Harstad, 17.11.2015

Styret i Storholtan Borettslag

Varsel om økning av felleskostnader fra 01.01.2015

Styret har i styremøte 12.11.2014 behandlet regnskapet pr 31.08.2014, samt satt opp budsjettet for 2015.

Regnskapet pr. 31.08.2014 viser et underskudd på kr -985.346.
Underskuddet er ca kr 500.000 bedre enn budsjettert, hovedsakelig pga malingsprosjektet som tilslutt kom på kr 1.400.000, kr 600.000 lavere enn budsjett. Disponible midler pr 31.08 var kr 439.663.

Husleieøkning er nødvendig pga. generell kostnadsøkning, samt planlagt ombygning av avløpssystemet 2015. Kostnadsestimat: kr 530.000,-

Styret har i møte 12.11.2014 vedtatt ett budsjett for 2015 som vil gi 5 % økning i felleskostnader.

Ny husleie fra og med 01.01.2015 vil bli:

Kjellerleiligheter:  kr 2675,- (opp fra kr 2548,-)
3-roms leiligheter:  kr 3632,- (opp fra kr 3459,-)
4-roms leiligheter:  kr 3843,- (opp fra kr 3660,-)
Barnehagen i 17 b:  kr 4515,- (opp fra kr 4300,-)

Harstad, 12.11.2014

Styret i Storholtan Borettslag

Varsel om husleieøkning fra 01.01.2014

Varsel om husleieøkning fra 01.01.2014

Styret har i styremøte 14.11.2013 behandlet regnskapet pr 31.08.2013, samt satt opp budsjettet for 2014.

Regnskapet pr. 31.08.2013 er ihht budsjett og viser et overskudd på kr 318.297,-.
Pga pågående prosjekt med kjøkkenventilasjon vil årsregnskapet 2013 vise underskudd. Dette er også ihht budsjett.

Husleieøkning er nødvendig pga. generell kostnadsøkning, samt tidligere vedtatt investering 2014: Maling av bygningsmassen – ca 2.000.000,-.

Største økninger faste kostnader:
Kommunale avgifter: + 9 %
Forsikringspremier: + 4 %
Forretningsfører honorar: + 4 %

Styret har i møte 14.11.2013 vedtatt ett budsjett for 2014 som vil gi 5 % økning i felleskostnader.

Ny husleie fra og med 01.01.2014 vil bli:
Kjellerleiligheter:  kr 2548,- (opp fra kr 2427,-)
3-roms leiligheter:  kr 3459,- (opp fra kr 3294,-)
4-roms leiligheter:  kr 3660,- (opp fra kr 3486,-)
Barnehagen i 17 b:  kr 4300,- (opp fra kr 4095,-)

 

Harstad, 18.11.2013

For styret i Storholtan Borettslag

Geir Jenssen
Styreleder

Varsel om husleieøkning fra 01.01.2013

Styret har i styremøte 30.10.2012 behandlet regnskapet pr 31.08.2012, samt satt opp budsjettet for 2013.

Regnskapet pr. 31.08.2012 er ihht budsjett og viser et overskudd på kr 307 581,-. På grunn av pågående utskifting av avtrekksviftene på taket viser estimatet for regnskapet for hele 2012 ett underskudd på ca 85.000,-

Husleieøkning er nødvendig pga. underskudd 2012, generell kostnadsøkning, samt tidligere vedtatt investering 2013: Etablering av ventilasjon på kjøkken – ca 1.000.000,-.

Største økninger faste kostnader:
Kommunale avgifter  + 3,3 %
Forsikringspremier  + 7,6 %
Forretningsfører honorar: + 4 %

Styret har i møte 21.11.2012 vedtatt ett budsjett for 2013 som vil gi 5 % økning i felleskostnader.

Ny husleie fra og med 01.01.2013 vil bli:
Kjellerleiligheter:  kr 2427,- (opp fra kr 2312,-)
3-roms leiligheter:  kr 3294,- (opp fra kr 3137,-)
4-roms leiligheter:  kr 3486,- (opp fra kr 3320,-)
Barnehagen i 17 b:  kr 4095,- (opp fra kr 3900,-)

 

Harstad, 21.11.2012

For styret i Storholtan Borettslag

Geir Jenssen
Styreleder