I perioden mars-april 2017 ble det utført radonmåling i leilighetene i 1. etasje og underetasje. Totalt 34 leiligheter ble målt. I tillegg ble det utført måling på styrerommet og 3 av bodene i kjelleren.

Det ble ikke avdekket unormale verdier.

Utdrag fra rapporten mottatt 02.06.2017:
«Kommentar til målingene
Radonor er ikke gjort kjent med avvik fra måleprosedyren.
Vurdering av måleresultater
Det er ikke målt årsmiddelverdi høyere enn anbefalt tiltaksgrense»

 

Storholtan borettslag, 30.06.2017