Husregler  Storholtan borettslag AL – Sist endret august 2021

§ 1. Alminnelige bestemmelser:

 1. Alle som bor eller oppholder seg i blokkene plikter å vise hensynsfullhet og ansvarsfølelse.
 2. Ved oppussing skal det være stille fra kl 19:00. Ellers skal det vises hensyn i forbindelse med helg.
 3. Aktiviteter som vaskemaskin, tørketrommel og andre redskaper som kan forstyrre avsluttes før kl.23:00.
 4. Det skal ikke være unødig bråk mellom kl.23:00 og 09:00.
 5. Brudd på husreglene rapporteres skriftlig til styret.

§ 2. Bruk av fellesrom:

 1. Det er ikke tillatt å bruke korridorer, trapper og trapperom til oppbevaring av private gjenstander som, sparker, sykler, barnevogner, fottøy, søppel, m.m.
 2. Fellesrom i underetasje er beregnet for plassering av barnevogner, sykler og sparker (ikke motordrevet kjøretøy).
 3. Det må søkes til styret om det skulle være ekstraordinære behov for bruk av fellesrom. Det er ikke anledning til å sette andre gjenstander i disse fellesrom.
 4. Tilfluktsrommet skal ikke inneholde personlige eiendeler.
 5. Barnelek er ikke tillatt i fellesrom, trapper og ganger.
 6. Vaktmester har oppsyn med at det er i orden i felles rom, om nødvendig rapportere skriftlig til styret. Vaktmester skal også se til at rengjøringen er tilfredsstillende.

§ 3. Trappevask, parkering og snømåking m.m.:

 1. Vasking av trapper og ganger utføres av rengjøringsfirma. Hver enkelt beboer må ta bort matter o.l. for at rengjøringen skal bli best mulig. Viser til oppslag fra rengjøringsfirmaet som henger på informasjonstavla.
 2. Rengjøring og vasking av vegger m.m. i trappoppganger og øvrige fellesrom er dugnads arbeid til våren.
 3. Innganger vil si det samme som hovedinngang og inngang i underetasjen.
 4. Vaktmester rydder bort snø ved inngangene, rundt konteinerne og miljøbygget. Det skal strøs med sand for at vi kan ferdes sikkert ute i det overfor nevnte område.
 5. Vaktmester organiserer felles snørydding og gir skriftlig beskjed med oppslag når biler skal flyttes. Dette gjelder også når sanden skal fjernes og det skal spyles.
 6. Vaktmester fjerner sand og annet fra mattene ute på trapperepoene.
 7. Den enkelte beboer skal holde sin parkeringsplass fri for snø og kjøre bort bilene sine når det er nødvendig etter beskjed fra styret.
 8. Det skal finnes 1 parkeringsplass til hver leilighet. Parkeringsplassen tildeles av styret etter behov. Eksempler kan være behov for elbillading, bevegelseshemning mv.  Kjøretøyet må være registret og flyttbar.
  Besøkende parkerer på gjesteparkering. Husstander som har 2 biler, må parkere på anvist merket plass mot avgift.
 9. Er eieren av bilen borte over lang tid må de selv ordne med flytting av bilen for snørydding.

§ 4. Lufting og tørking av klær:

 1. Lufting av leiligheten skal ikke skje ut i felles oppgang.
  1. Det skal ikke luftes sengetøy, matter o.l. ut igjennom vinduene, vi bruker altanene til dette.
  2. Lufting, banking og risting av matter, sengetøy og klær kan, med alminnelig hensyn til naboer foregå på altanen på mandager og torsdager i mellom kl 09:00 – kl 12:00 og mellom kl 17:00 – 21:00.
  3. Vi tørker ikke klær over rekkverket på altanene våre.
  4. Spyling av altandekke er ikke tillatt, vi vasker på vanlig måte eller støvsuger.

§ 5. Husdyrhold: (utfyllende ordlyd i forhold til Husreglene av oktober 2008)

Som følge av ny lov av 6. juni 2003 nr. 39 om borettslag § 5-11 4.ledd, ble det på generalforsamlingen 28. juni 2005 vedtatt nye retningslinjer når det gjelder husdyrhold i Storholtan Borettslag AL.

Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan andelseiere holde dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe eller sjenanse for øvrige beboere i borettslaget eller andre.

Før noen anskaffer seg hund må en begrunnet søknad hundehold sendes til styret i borettslaget. Hundeholdet må på forhånd være godkjent av alle naboene i oppgangen.

Dersom styret innvilger søknaden gjelder følgende for hundeholdet:

 1. Innenfor borettslagets område gjelder båndtvang hele året.
 2. Eieren er ansvarlig for all skade hunden gjør, det være seg bygning eller uteareal.
 3. Lufting av hunden må ikke skje på balkongen.
 4. Eieren skal straks fjerne eventuelle ekskrementer etter hunden.
 5. Hunden må ikke være til ulempe for andre med aggressiv opptreden, utidig bjeffing eller uling.
  1. Skulle dyreholdet forårsake klager om at dyret sjenerer naboer/øvrige beboere ved allergi, bråk, lukt eller på annen måte, forplikter dyreholder straks å fjerne dyret fra sin leilighet dersom en minnelig ordning med klagerne ikke oppnås.
  2. Mottar styret klage over eksisterende hundehold og finner at klagen er berettiget, kan styret kreve hunden fjernet.

Retningslinjene ovenfor gjelder også for andelseiere som ønsker å skaffe seg katt, og for husdyr som tas i pensjon for kortere eller lengre tid.

Andelseiere trenger ikke søke styret om å få ha husdyr som holdes innendørs, dvs. hamster, marsvin, kanin, gullfisk o.l.

§ 6. Husholdnings avfall:

 1. Ved Storholtan borettslag har vi et system for kildesortering av husholdningsavfall.
 2. Matavfall kastes i egne nedbrytbare poser som kastes i plastkonteinerne utenfor miljøbua. Posene fås av vaktmester.
 3. Brennbart avfall, glass og metall kastes i egne merkede konteinere.
 4. Spesialavfall som løsemiddelprodukter og elektrisk utstyr skal ikke i konteinerne.
 5. Ved renovering må beboerne selv få kjørt bort avfall.
 6. Spørsmål angående kildesortering ring: 800 30335

§ 7. Bilvask:

 1. Bilvask foregår utenfor miljøbua. Slangen rulles opp på plass og plassen ryddes

§ 8. Veggdyr:

 1. Kommer det veggdyr eller annet utøy i leiligheta skal det umiddelbart gis beskjed til vaktmester.

§ 9. Parabol:

Samtlige leiligheter i borettslaget har kabel-TV og internett fra Telenor.

 1. Andelseier som ønsker parabol i tillegg, må sende begrunnet søknad til styret.
 2. Dersom søknaden innvilges kan parabol monteres på balkongen, men det er ikke tillatt å bore og/eller skru parabolen fast i balkonggulvet.
 3. Parabolen skal ikke monteres på en slik måte at fasaden skjemmes. Den skal heller ikke representerer en fare for helse, miljø og sikkerhet, og ikke være til sjenanse for andre beboer

§ 10 Låsesystem og nøkler:

 1. Ny/ekstra nøkkel til leiligheten må bestilles hos borettslagets styreleder eller vaktmester.
 2. Andelseier må selv hente og betale nøkkelen hos Låsservice Nor AS i Mercurveien 6.
 3. Styret gjør oppmerksom på at når det av en eller annen grunn er nødvendig å skifte ut låser, så skal borettslagets låsesystem benyttes. Dette for at borettslaget ved vannlekkasjer, brann o.l. skal ha mulighet til å låse oss inn i leiligheten.
 4. Ta kontakt med borettslagets styreleder eller vaktmester dersom det er behov for å skifte lås.
 5. Skifte av lås bekostes i sin helhet av andelseier.

§ 11. Grilling:

 1. På grunn av brannfare og miljø hensyn er det ikke tillat å bruke engangsgrill, kullgrill på altanene.
 2. Elektrisk eller gassgrill kan brukes.

§ 12. Informasjonsmappen:

 1. Til hver leilighet skal der finnes en informasjonsmappe, denne skal til enhver tid oppdateres av beboer, den skal inneholde minimum husregler og borettslagets vedtekter.

§ 13. Våre innganger:

 1. Koden til dørtelefonen er det kun beboeren som skal kjenne til. Fungerer den ikke skal styret være behjelpelig med å få dørtelefonen funksjonell igjen.
 2. Alminnelig ferdsel over plenene må ikke skje. Motorkjøretøy skal ikke parkeres på plenene.
 3. Inngangene i underetasjen skal ikke brukes som hovedinngang.

§ 14. Misligholdelse:

 1. Vaktmester plikter å melde vesentlige misligholdelser av husreglene til styret, som treffer passelige foranstaltninger. Ved vesentlig mislighold, og etter advarsel fra borettslagets styre, kan styret pålegge eieren å selge boligen.

§ 15. Husregler:

 1. Styret har ansvaret for å holde husreglene oppdatert.
 2. Andelseiere har anledning til å komme med forslag til endring.

 

Styret i Storholtan borettslag AL