2%

Varsel om økning av felleskostnader fra 01.01.2021

Styret har i styremøte 04.11.2020 gått igjennom regnskapet pr 31.08.2020 og satt opp budsjettet for 2021.

Regnskap 2020:
Regnskapet pr. 31.08.2020 er viser et overskudd på kr 783.495,-
Resultatet er kr 130.621 bedre enn budsjettert.
Disponible midler pr 31.08 var kr 6 117 871.

Budsjett 2021:
I tillegg til vanlige budsjettposter har vi lagt inn følgende poster:
Ny asfalt inklusive utskifting av masser under asfalten, samt en mur/gjerde på gjesteparkeringen.  Samtidig med dette vil det legges ned kabling for elbilladere. Dette estimeres til ca kr 3.000.000,-

I samarbeid med Stangnes borettslag planlegger vi gjenoppbygging av lekeplassen på nersiden av blokkene. Det planlegges også ett såkalt nærmiljøanlegg i tilknytning til dette. Dette estimeres til kr 250.000,-
Begge disse postene vil bli belastet de disponible midler. Det vil si at prosjektene ikke vil ha innvirkning på felleskostnader i 2021.

Budsjettet for 2021 vil gi et årsunderskudd på kr -1 235 440.
Disponible midler pr 31.12.2020 er estimert til kr 6.000.000, og 3.000.000 pr 31.12.2021.

Det ble også vedtatt å følge Bonord’s anbefaling om å legge kabel-TV abo på egen post med lik sum for alle leiligheter. (Ref: brl. § 5-19 første ledd). Dette tolkes av oss som ett lovkrav.
Resten av felleskostnadene fordeles etter fordelingsnøkkel.

Styret har vedtatt ett budsjett for 2021 som i snitt vil gi 1,8 % økning i felleskostnader.

Sum felleskostnader inklusive TV/internett ble satt til kr 4.370.954,- (+ 1,8%)
TV/internett beregnes til kr 560 x 74 x 12 = kr 497.280,-
Sum felleskostnader, inklusive avdrag/renter som fordeles med nøkkel: kr 3.873.674,-

Ny husleie fra og med 01.01.2021 er fastsatt til: 
Kjellerleiligheter:   kr 3229 + kr 560 for kabel-TV/internett = 3789,-  (+ kr 206,-)
3-roms leiligheter:  kr 4382 + kr 560 for kabel-TV/internett = kr 4942,- (+ kr 8,-)
4-roms leiligheter:  kr 4638 + kr 560 for kabel-TV/internett = kr 5198,- (+ kr 50,-)
Barnehagen i 17b:  kr 5065 + kr 560 for kabel-TV/internett = kr 5625,- (+ kr 346,-)

 

Harstad, 04.11.2020/11.11.2020

Styret i Storholtan borettslag