Varsel om økning av felleskostnader fra 01.01.2023

Styret har i styremøte 22.11.2022 gått igjennom regnskapet pr 31.08.2022 og satt opp budsjettet for 2023.

Regnskap 2022:
Regnskapet pr. 31.08.2022 viser et overskudd på kr 716.354,-
Resultatet er kr 146.519 bedre enn budsjettert.
Disponible midler pr 31.10 var kr 4.137.683.

Budsjett 2023:
Vi har 2 større vedlikeholdsprosjekter i planene for neste år:
1) Drenering rundt bygningene for å unngå vanninntrenging i underetasje.
2) Utbedring av overvannsnettet, inklusive sandfangene.

Drenering og overvannsnett henger sammen og er til sammen beregnet til kr 3.000.000,-

Fellesutgifter dekker alle kostnader utenom låneterminer og TV/internett, økes med 3%.
Vi forventer at renter på lån øker til 4,5 % i løpet av 2023.

Budsjettet for 2023 vil gi et underskudd på kr 1.791.374,- og dekkes av nåværende disponible midler.
Disponible midler pr 31.12.2022 er estimert til ca kr 4.000.000, og ca 1.000.000 pr 31.12.2023.

Oppsummering inntekter:
Fellesutgifter: kr 2.733.365 (+ 3%)
Låneterminer: kr 1.494.278 (+ 17.42%)
TV/internett: kr 549.672 (+ 3.34%)
Sum felleskostnader: kr 4.777.315 (+7.16%)
I tillegg kommer inntekter fra parkeringsleie kr 38.400 og lading elbil kr 8.400,-

 

Styret har vedtatt ett budsjett for 2023 som i snitt vil gi 7,16 % økning i felleskostnader: 

5 stk kjellerleiligheter 50 kvm
Fellesutgifter 2218
Altibox 619
Lånetermin 1213
Ny felleskostnad 50 kvm 4050
Endring 264
8 stk kjellerleiligheter 59 kvm
Fellesutgifter 2282
Altibox 619
Lånetermin 1247
Ny felleskostnad 59 kvm 4148
Endring 271
10 stk 3-roms leiligheter
Fellesutgifter 3097
Altibox 619
Lånetermin 1693
Ny felleskostnad 3-roms 5409
Endring 361
50 stk 4-roms leiligheter
Fellesutgifter 3278
Altibox 619
Lånetermin 1792
Ny felleskostnad 4-roms 5689
Endring 381
Leilighet nr 68 i 17b
Fellesutgifter 3580
Altibox 619
Lånetermin 1957
Ny felleskostnad leilighet 68 6155
Endring 415

 

Harstad, 22.11.2022/27.11.2022

Styret i Storholtan borettslag